zero client_news 1.1

SAVING UP TO 70% OF PC COST

Бид танд суурийн компьютерийн худалдан авалтын зардлаа 70%-аар, компьютерийн үйлдлийн системийн болон вирусын програм хангамжийн зардлаа 95%-аар багасгах боломжтой
“cерверт суурилсан компьютерийн шийдэл”-ийг санал болгож байна. Энэхүү шийдэл нь сүлжээнд буй нийт компьютерийн ачааллыг ухаалгаар тэнцвэржүүлж, компьютер тус бүр дээр байршдаг нүсэр процессоруудыг жижиг хэмжээний “client” төхөөрөмжөөр орлуулан ажиллуулах ухаалаг шийдэл юм.

shares