zero client_news 1.1

SAVING UP TO 70% OF PC COST

Бид танд суурийн компьютерийн худалдан авалтын зардлаа 70%-аар, компьютерийн үйлдлийн системийн болон вирусын програм хангамжийн зардлаа 95%-аар багасгах боломжтой “cерверт суурилсан компьютерийн шийдэл”-ийг санал болгож байна. Энэхүү